کارگاه های خانه زبان کرمان

KLH IELTS WEBINARS

کد عنوان کارگاه پلتفرم برگزاری ارایه دهنده روز و تاریخ ساعت برگزاری تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
ٌWT بررسی و حل گام به گام 2 تست کامل دکتر محسن خدادادی 17-18-19-20 خرداد صبح و عصر 6 6 تکمیل ظرفیت
EV Essential IELTS Vocab مناسب برای متقاضیان نمره +5 SkyRoom دکتر محسن خدادادی 1, 6, 8 , 11 و 13 خرداد 16:00-17:00 5 جلسه 15 15 75000 تومان تکمیل ظرفیت
CGM Common Grammatical Mistakes مناسب برای متقاضیان نمره +5 SkyRoom دکتر محسن خدادادی 21, 23, 25 , 28 و 30 اردیبهشت 16:00-17:15 5 جلسه 15 15 75000 تومان تکمیل ظرفیت
WBC Writing Task 1-Bar Chart SkyRoom دکتر محسن خدادادی سه شنبه - 23 اردیبهشت 18:00-19:30 1 جلسه 15 15 25000 تومان تکمیل ظرفیت
RMH Reading - Matching Heading SkyRoom دکتر محسن خدادادی پنجشنبه - اول خرداد 18:00-19:30 1 جلسه 0 -3 25000 تومان تکمیل ظرفیت
LML Listening - Map Labeling SkyRoom دکتر محسن خدادادی جمعه - دوم خرداد 18:00-19:30 1 جلسه 0 -2 25000 تومان تکمیل ظرفیت
01 IELTS webinar - Reading Adobe Connect دکتر محسن خدادادی شنبه- 23 فروردین 17:30-18:30 55 15 25000 تومان تکمیل ظرفیت
02 IELTS webinar - Listening Adobe Connect دکتر محسن خدادادی سه شنبه - 26 فروردین 17:30-18:30 55 15 25000 تومان تکمیل ظرفیت
03 IELTS webinar - Writing Task 2 Adobe Connect دکتر محسن خدادادی جمعه- 29 فروردین 17:30-18:30 67 15 25000 تومان تکمیل ظرفیت
04 IELTS webinar - Writing Task 1 Adobe Connect دکتر محسن خدادادی سه شنبه - 2 اردیبهشت 17:30-18:30 71 15 25000 تومان تکمیل ظرفیت