با سلام

زبان آموزان محترم میتوانند با کلیک بر روی لینک مربوط به کلاس خود از نمره نهایی خود مطلع شوند.

  1. کلاس خانم حسینی (T4B)

  2. کلاس خانم حسینی (۱۰۳)

  3. کلاس خانم سلطانی (Alphabet)

  4. کلاس خانم سلطانی (BE4b)

  5. کلاس خانم پورنامداری (T4d)

  6. کلاس خانم پورنامداری (T2C)

  7. کلاس خانم صانعی (۴۰۴)

  8. کلاس خانم صانعی (۰۱)

  9. کلاس خانم صانعی (۳۰۱)