پلن های تصحیح تحلیلی رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس

تصحیح رایتینگ

کد نوع فایل قابل تصحیح آدرس آپلود فایل تصحیح کننده مدت زمان تصحیح هزینه وضعیت

تصحیح اسپیکینگ

کد نوع پلتفرم تصحیح کننده مدت زمان تصحیح هزینه وضعیت