کلاس های خصوصی خانه زبان کرمان

Online PRIVATE CLASSES

کد نوع کلاس تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
1 5-6 نفره 10 15 15 2500000 تومان ثبت نام
2 4 نفره 10 12 12 2400000 تومان ثبت نام
3 3 نفره 10 12 12 2100000 تومان ثبت نام
4 1-2 نفره 10 10 6 1800000 تومان ثبت نام

ONE TO ONE PRIVATE CLASSES

کد نوع کلاس تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
1a 1-2 نفره 1 10 7 180000 تومان ثبت نام
1 5-6 نفره 10 15 15 2500000 تومان ثبت نام
2 4 نفره 10 12 12 2400000 تومان ثبت نام
3 3 نفره 10 12 12 2100000 تومان ثبت نام
4 1-2 نفره 10 10 6 1800000 تومان ثبت نام