شهریه کلاس های شعبه جهاد

کد گروه کلاس پلتفرم آنلاین تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
01 بزرگسال Summit SkyRoom 17 40 40 224000 تومان ثبت نام
02 بزرگسال Top Notch SkyRoom 17 40 40 202000 تومان ثبت نام
03 نوجوانان Teen 2 Teen SkyRoom 17 40 39 180000 تومان ثبت نام
04 کودکان Big English & Alphabet SkyRoom 17 40 37 173000 تومان ثبت نام