شهریه کلاس های شعبه جهاد

کد گروه کلاس پلتفرم آنلاین تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت