دوره های آیلتس خانه زبان کرمان

IELTS Basic GV

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
BGV1 BGV1 حضوری سارا پورنامداری شنبه- چهارشنبه 18:30 - 15:45 16 6 6 495000 تومان ثبت نام

IELTS Essentials

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
IEL IEL حضوری الهه ارجمندی یکشنبه - سه شنبه 21:30 - 18:45 17 6 6 495000 تومان ثبت نام
EGV2 EGV1 حضوری فاطمه دوست محمدی یکشنبه - سه شنبه 21:30 - 18:45 16 6 4 545000 تومان ثبت نام
IEW IEW حضوری فاطمه دوست محمدی یکشنبه - سه شنبه 18:30 - 15:45 17 6 6 525000 تومان ثبت نام
IES IES آنلاین مرضیه صداقت شنبه- چهارشنبه 18:30 - 15:45 17 6 3 525000 تومان ثبت نام

IELTS Essential GV

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت

IELTS Achievements

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
IAL IAL حضوری درسای حسنی شنبه- چهارشنبه 18:30 - 15:45 17 6 5 545000 تومان ثبت نام

IELTS Intermediate GV

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
IGV1 IGV1 حضوری درسای حسنی شنبه- چهارشنبه 21:30 - 18:45 17 6 6 595000 تومان ثبت نام

IELTS Breakthroughs

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت

IELTS Advanced GV

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت

IELTS Workshops

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت