دوره های آیلتس خانه زبان کرمان

IELTS Basic GV

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
01 BGV1 18 جلسه 14 14 385000 تومان ثبت نام
02 BGV2 18 جلسه 14 14 385000 تومان ثبت نام

IELTS Essentials

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
01 IE Reading 18 جلسه 14 14 405000 تومان ثبت نام
02 IE Writing 18 جلسه 14 14 405000 تومان ثبت نام
03 IE Listening 18 جلسه 14 14 405000 تومان ثبت نام
04 IE Speaking 18 جلسه 14 14 405000 تومان ثبت نام

IELTS Essential GV

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
01 EGV1 18 جلسه 7 2 405000 تومان ثبت نام
02 EGV2 18 جلسه 14 13 405000 تومان ثبت نام

IELTS Achievements

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
IA-Speaking حضوری یک شنبه-سه شنبه 18:45-21:30 18 جلسه 7 5 430000 تومان ثبت نام
IA-Writing حضوری شنبه - چهارشنبه 18:45-21:30 18 جلسه 7 5 430000 تومان ثبت نام
01 IA Speaking 18 جلسه 14 14 430000 تومان ثبت نام
02 IA Listening 18 جلسه 14 14 430000 تومان ثبت نام
03 IA Writing 18 جلسه 14 14 430000 تومان ثبت نام
04 IA Reading 18 جلسه 7 5 430000 تومان ثبت نام

IELTS Intermediate GV

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
01 IGV1 18 جلسه 14 14 430000 تومان ثبت نام
02 IGV2 18 جلسه 14 14 430000 تومان ثبت نام

IELTS Breakthroughs

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
01 IB Writing 18 جلسه 14 14 455000 تومان ثبت نام
02 IB Reading 18 جلسه 14 14 455000 تومان ثبت نام
03 IB Listening 18 جلسه 14 14 455000 تومان ثبت نام
04 IB Speaking 18 جلسه 14 14 455000 تومان ثبت نام

IELTS Advanced GV

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
02 AGV2 18 جلسه 14 14 455000 تومان ثبت نام
01 AGV1 18 جلسه 14 14 455000 تومان ثبت نام

IELTS Workshops

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
01 IW Speaking 18 جلسه 14 14 505000 تومان ثبت نام
02 IW Writing 18 جلسه 14 14 505000 تومان ثبت نام
03 IW Listening 18 جلسه 14 14 505000 تومان ثبت نام
04 IW Reading 18 جلسه 14 14 505000 تومان ثبت نام