دوره های آیلتس خانه زبان کرمان

IELTS Basic GV

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
BGV2 BGV2 حضوری فاطمه اکیما دوشنبه-پنجشنبه 18:45-21:30 18 8 6 495000 تومان ثبت نام
BGV1 BGV1 حضوری فاطمه اکیما یکشنبه-سه شنبه 18:45-21:30 18 8 6 495000 تومان ثبت نام

IELTS Essentials

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
EGV1 EGV1 حضوری الهه ارجمندی یکشنبه-سه شنبه 18:45-21:30 18 8 7 545000 تومان ثبت نام
IEW IEW حضوری فاطمه دوست محمدی یکشنبه-سه شنبه 18:45-21:30 18 8 5 495000 تومان ثبت نام
-IER -IER حضوری فاطمه دوست محمدی شنبه-چهارشنبه 18:45-21:30 18 8 4 495000 تومان ثبت نام
IER IER حضوری درسای حسنی شنبه-چهارشنبه 18:45-21:30 18 8 6 495000 تومان ثبت نام

IELTS Essential GV

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت

IELTS Achievements

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
IAS IAS حضوری درسای حسنی یکشنبه-سه شنبه 15:45-18:30 18 8 7 545000 تومان ثبت نام
IAL IAL حضوری فاطمه دوست محمدی یکشنبه-سه شنبه 15:45-18:30 18 8 3 545000 تومان ثبت نام

IELTS Intermediate GV

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
IGV1 IGV1 حضوری درسای حسنی یکشنبه-سه شنبه 18:45-21:30 18 8 5 595000 تومان ثبت نام

IELTS Breakthroughs

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
IBW IBW حضوری نیلوفرارجمندی شنبه-چهارشنبه 18:45-21:30 18 8 6 595000 تومان ثبت نام

IELTS Advanced GV

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت

IELTS Workshops

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
WSH-R WSH-R حضوری محسن خدادادی دوشنبه-پنجشنبه 18:45-21:30 18 8 8 645000 تومان ثبت نام
01 IW Speaking 18 جلسه 14 14 505000 تومان ثبت نام
02 IW Writing 18 جلسه 14 14 505000 تومان ثبت نام
03 IW Listening 18 جلسه 14 14 505000 تومان ثبت نام
04 IW Reading 18 جلسه 14 14 505000 تومان ثبت نام