دوره های آیلتس خانه زبان کرمان

IELTS Fundamentals

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
01 01 حضوری فاطمه رحیمی صادق یکشنبه- سه شنبه 18:45-21:30 18 جلسه 8 6 285000 تومان ثبت نام
03 03 حضوری فاطمه رحیمی صادق شنبه - چهارشنبه 18:45-21:30 18 جلسه 8 8 285000 تومان ثبت نام

IELTS Basic GV

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
BGV BGV1 حضوری فاطمه دوست محمدی دوشنبه - پنجشنبه 17:15-20:00 18 جلسه 8 6 385000 تومان ثبت نام
BGV BGV2 حضوری دکتر مسعود خبیر یکشنبه- سه شنبه 18:45-21:30 18 جلسه 8 8 385000 تومان ثبت نام
BGV1 BGV1 online مرضیه صداقت شنبه - چهارشنبه 15:45-18:30 18 جلسه 8 6 385000 تومان ثبت نام
BGV BGV1 online مرضیه صداقت شنبه-چهارشنبه 9:15-12:00 18 جلسه 8 8 385000 تومان ثبت نام
01 BGV1 حضوری فاطمه دوست محمدی یک شنبه - سه شنبه 18:45-21:30 18 جلسه 8 7 385000 تومان تکمیل ظرفیت
02 BGV2 حضوری دکتر مسعود خبیر یک شنبه - سه شنبه 21:30 - 18:45 18 جلسه 7 5 385000 تومان تکمیل ظرفیت

IELTS Essentials

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
IEW IE Writing حضوری فاطمه دوست محمدی شنبه - چهارشنبه 18:45-21:30 18 جلسه 8 7 405000 تومان ثبت نام
IER IE Reading حضوری فاطمه دوست محمدی یکشنبه- سه شنبه 18:45-21:30 18 جلسه 8 8 405000 تومان ثبت نام
IEW IE Writing حضوری دکتر مسعود خبیر دوشنبه - پنجشنبه 9:15-12:00 18 جلسه 4 3 745000 تومان ثبت نام
IES IE Speaking حضوری درسای حسنی شنبه - چهارشنبه 15:45-18:30 18 جلسه 4 1 745000 تومان ثبت نام
IE Reading حضوری نیلوفر ارجمندی شنبه - چهارشنبه 18:45-21:30 18 جلسه 8 7 405000 تومان تکمیل ظرفیت
IE Writing حضوری مرضیه صداقت شنبه - چهارشنبه 12 - 9:15 18 جلسه 4 4 745000 تومان تکمیل ظرفیت

IELTS Essential GV

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
EGV EGV2 حضوری الهه ارجمندی یکشنبه- سه شنبه 18:45-21:30 18 جلسه 8 8 405000 تومان ثبت نام
EGV EGV1 online مرضیه صداقت یکشنبه- سه شنبه 9:15-12:00 18 جلسه 8 8 405000 تومان ثبت نام
01 EGV1 حضوری الهه ارجمندی شنبه - چهارشنبه 21:30 - 18:45 18 جلسه 8 2 405000 تومان تکمیل ظرفیت
02 EGV2 حضوری مرضیه صداقت یک شنبه - سه شنبه 18:30 - 15:45 18 جلسه 7 4 405000 تومان تکمیل ظرفیت

IELTS Achievements

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
IAS IA Speaking حضوری درسای حسنی شنبه - چهارشنبه 18:45-21:30 18 جلسه 8 5 430000 تومان ثبت نام
IAR IA Reading online مرضیه صداقت یکشنبه- سه شنبه 15:45-18:30 18 جلسه 8 8 430000 تومان ثبت نام
02 IA Listening حضوری درسای حسنی شنبه - چهارشنبه 21:30 - 18:45 18 جلسه 8 4 430000 تومان تکمیل ظرفیت
04 IA Reading حضوری الهه ارجمندی یک شنبه - سه شنبه 21:30 - 18:45 18 جلسه 8 6 430000 تومان تکمیل ظرفیت

IELTS Intermediate GV

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
IGV IGV2 حضوری نیلوفر ارجمندی یکشنبه- سه شنبه 18:45-21:30 18 جلسه 8 6 430000 تومان ثبت نام
01 IGV1 حضوری نیلوفر ارجمندی یک شنبه - سه شنبه 21:30 - 18:45 18 جلسه 8 6 430000 تومان تکمیل ظرفیت

IELTS Breakthroughs

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
IBR IB Reading حضوری دکتر محسن خدادادی دوشنبه - پنجشنبه 17:15-20:00 18 جلسه 8 0 455000 تومان تکمیل ظرفیت

IELTS Advanced GV

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت

IELTS Workshops

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
01 IW Speaking 18 جلسه 14 14 505000 تومان ثبت نام
02 IW Writing 18 جلسه 14 14 505000 تومان ثبت نام
03 IW Listening 18 جلسه 14 14 505000 تومان ثبت نام
04 IW Reading 18 جلسه 14 14 505000 تومان ثبت نام