دوره های آیلتس خانه زبان کرمان

IELTS Basic GV

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
BGV2 BGV2 حضوری فاطمه رحیمی صادق یک شنبه - سه شنبه 17:45-20:30 18 7 6 424000 تومان ثبت نام
BGV1 BGV1 حضوری فاطمه رحیمی صادق شنبه - چهارشنبه 17:45-20:30 18 8 3 424000 تومان تکمیل ظرفیت

IELTS Essentials

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
IER IER حضوری فاطمه دوست محمدی شنبه-چهارشنبه 17:45-20:30 18 8 6 446000 تومان ثبت نام
IEW-Online IEW Zoom مرضیه صداقت شنبه - چهارشنبه 17:45-20:30 18 7 6 446000 تومان ثبت نام

IELTS Essential GV

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
EGV2 EGV2 حضوری الهه ارجمندی دوشنبه - پنج شنبه 17:45-20:30 18 6 6 446000 تومان ثبت نام

IELTS Achievements

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
IAW IAW حضوری درسای حسنی دوشنبه - پنج شنبه 17:45-20:30 18 8 6 473000 تومان ثبت نام
IAR IAR حضوری فاطمه دوست محمدی یک شنبه - سه شنبه 17:45-20:30 18 6 5 473000 تومان ثبت نام
IAS IAS حضوری درسای حسنی یک شنبه - سه شنبه 17:45-20:30 18 5 2 473000 تومان ثبت نام

IELTS Intermediate GV

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
IGV2 IGV2 حضوری نیلوفر ارجمندی یک شنبه - سه شنبه 17:45-20:30 18 6 5 473000 تومان ثبت نام

IELTS Breakthroughs

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
IBS IBS حضوری محسن خدادادی دوشنبه - پنج شنبه 17:45-20:30 18 8 5 496000 تومان ثبت نام
IBR IBR حضوری محسن خدادادی شنبه - چهارشنبه 17:45-20:30 18 8 6 496000 تومان ثبت نام

IELTS Advanced GV

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت

IELTS Workshops

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
01 IW Speaking 18 جلسه 14 14 505000 تومان ثبت نام
02 IW Writing 18 جلسه 14 14 505000 تومان ثبت نام
03 IW Listening 18 جلسه 14 14 505000 تومان ثبت نام
04 IW Reading 18 جلسه 14 14 505000 تومان ثبت نام