دوره های آیلتس خانه زبان کرمان

IELTS Basic GV

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت

IELTS Essentials

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
IES IES حضوری فرزانه ابراهیمی یکشنبه - سه شنبه 18:20-20:50 20 12 12 684000 تومان ثبت نام
IEL-B IEL حضوری فاطمه رحیمی صادق یکشنبه - سه شنبه 18:20-20:50 20 12 12 645000 تومان ثبت نام
IEL-A IEL حضوری فاطمه رحیمی صادق یکشنبه - سه شنبه 15:30-18:00 20 12 12 645000 تومان ثبت نام
IEW IEW حضوری مرضیه صداقت شنبه- چهارشنبه 15:30-18:00 20 12 12 684000 تومان ثبت نام

IELTS Essential GV

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت

IELTS Achievements

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
IAL IAL حضوری فرزانه ابراهیمی دوشنبه - پنجشنبه 15:30-18:00 20 12 12 695000 تومان ثبت نام
IAW IAW حضوری مرضیه صداقت یکشنبه - سه شنبه 15:30-18:00 20 12 12 734000 تومان ثبت نام

IELTS Intermediate GV

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت

IELTS Breakthroughs

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت

IELTS Advanced GV

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت

IELTS Workshops

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
Wsh-W Workshop-Writing حضوری 4 تا 11 فروردین 17:45-19:30 8 10 10 640000 تومان ثبت نام
Wsh-S Workshop-Speaking حضوری 4 تا 11 فروردین 15:45-17:30 8 10 9 640000 تومان ثبت نام
wsh-R Workshop-Reading حضوری 4 تا 11 فروردین 11:45-13:30 8 10 10 640000 تومان ثبت نام
Wsh-L Workshop-Listening حضوری 4 تا 11 فروردین 09:45-11:30 8 10 10 640000 تومان ثبت نام