دوره های زبان عمومی خانه زبان کرمان Top Notch Third Edition

Top Notch Fundamental A

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت

Top Notch Fundamental B

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
03 03 حضوری مهلا میرحسینی سه شنبه-پنجشنبه 15:45-18:30 18 8 8 615000 تومان ثبت نام
04 04 حضوری فاطمه اکیما یکشنبه-سه شنبه 15:45-18:30 18 8 8 385000 تومان ثبت نام

Top Notch 1 A

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
102 102 حضوری فاطمه اکیما شنبه-چهارشنبه 18:45-21:30 18 8 6 385000 تومان ثبت نام

Top Notch 1 B

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
103 103 حضوری فاطمه رحیمی صادق شنبه-چهارشنبه 15:45-18:30 18 8 7 385000 تومان ثبت نام

Top Notch 2 A

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
201 201 حضوری مهلا میرحسینی شنبه-چهارشنبه 15:45-18:30 18 8 6 385000 تومان ثبت نام

Top Notch 2 B

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت

Top Notch 3 A

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت

Top Notch 3 B

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
03 03 حضوری مهلا میرحسینی سه شنبه-پنجشنبه 15:45-18:30 18 8 8 615000 تومان ثبت نام

SUMMIT 1

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت

SUMMIT 2

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت