دوره های زبان عمومی خانه زبان کرمان Top Notch Third Edition

Top Notch Fundamental A

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
Top-Notch-Fundamental-A حضوری فاطمه رحیمی صادق شنبه-چهارشنبه 18:45-21:30 18 جلسه 7 4 245000 تومان تکمیل ظرفیت
5 FA online شنبه -چهار شنبه 15:45-18:30 18 جلسه 15 15 245000 تومان تکمیل ظرفیت

Top Notch Fundamental B

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
5 FB online شنبه - چهارشنبه 18:45-21:30 18 جلسه 15 15 245000 تومان تکمیل ظرفیت

Top Notch 1 A

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
5 1A5 online یکشنبه- سه شنبه 15:45-18:30 18 جلسه 15 15 245000 تومان تکمیل ظرفیت

Top Notch 1 B

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
5 1B5 online یکشنبه- سه شنبه 18:45-21:30 18 جلسه 15 15 245000 تومان تکمیل ظرفیت

Top Notch 2 A

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
5 2A5 online دوشنبه - پنجشنبه 15:45-18:30 18 جلسه 15 15 245000 تومان تکمیل ظرفیت

Top Notch 2 B

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
5 2B5 online دوشنبه - پنجشنبه 18:45-21:30 18 جلسه 15 15 245000 تومان تکمیل ظرفیت

Top Notch 3 A

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
5 3A5 online دوشنبه - پنجشنبه 15:45-18:30 18 جلسه 15 15 245000 تومان تکمیل ظرفیت

Top Notch 3 B

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت
5 3B5 online دوشنبه - پنجشنبه 18:45-21:30 18 جلسه 15 15 245000 تومان تکمیل ظرفیت

SUMMIT 1

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت

SUMMIT 2

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت