دوره های عیدانه خانه زبان کرمان

EID IELTS

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه دوره پیش ثبت نام وضعیت

EID DISCISSION

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه دوره پیش ثبت نام وضعیت

EID GRAMMAR & VOCAB

کد عنوان دوره پلتفرم برگزاری مدرس تاریخ شروع ساعت تعداد جلسات ظرفیت کل ظرفیت باقیمانده هزینه دوره پیش ثبت نام وضعیت

EID SCORING

کد نوع فرمت قابل تصحیح آدرس آپلود فایل تصحیح کننده مدت زمان تصحیح ظرفیت باقیمانده هزینه وضعیت