دوره های تخصصی خانه زبان کرمان

IELTS Foundations

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت

IELTS Essentials

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت

Core Grammar & Vocabulary

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت

IELTS Achievements

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت

Advanced Grammar

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت

IELTS Breakthroughs

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت

IELTS Workshops

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت

Writing Workshop

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت

Reading Workshop

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت

Listening Workshop

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت

Speaking Workshop

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت

Basic Grammar

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت

Intermediate Grammar

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت

Advanced Vocabulary

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت

IELTS Teacher Training Course

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت